Центр надання адміністративних
послуг у м. Лисичанську

30/05 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку: зі зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової інформації); отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від прийняття номера (за бажанням); виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; закінчення строку дії паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання


Документи, які подаються адміністратору центру надання адміністративних послуг:

1. паспорт, що підлягає обміну;

2. документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім випадків коли строк дії паспорта закінчився);

3. документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита (у разі обміну у зв’язку з непридатності паспорта для подальшого використання);

4. довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття - за умови реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів або отримання повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера);

5. документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті: про місце проживання - довідку органу реєстрації встановленого зразка (довідка надається для внесення інформації про зареєстроване місце проживання або про зняте з реєстрації місце проживання. Якщо особа не була зареєстрована на території України довідка про реєстрацію місця проживання не надається); про народження дітей — свідоцтва про народження дітей (за наявності); про шлюб і розірвання шлюбу — свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт (за умови перебування у шлюбі або реєстрації акту цивільного стану про його розірвання); про зміну імені — свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт (за умови зміни прізвища, імені або по батькові).

6. для оформлення паспорта особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, який підтверджується медичним висновком закладу охорони здоров’я, оформлений в установленому порядку, або особі, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу додатково подається одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру. Фотокартка повинна відповідати вимогам рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

7. у разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу, додатково подаються документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (крім випадків, коли законним представником є один із батьків)/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу.

8. видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

9. У разі подання документів протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта, паспорт після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта. За письмовою заявою особи паспорт, що підлягає обміну (крім випадків непридатності паспорта для подальшого використання), після прийому документів може бути повернутий особі та здається нею під час отримання нового паспорта.

Платність надання адміністративної послуги:

Розмір адміністративного збору за оформлення та видачу паспорта з дня оформлення заяви-анкети у строк: не пізніше ніж через 20 робочих днів - 279 грн.; не пізніше ніж через 10 робочих днів - 366 грн.; та державного мита – 34 грн. (2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян) (сплачується тільки у разі обміну у зв’язку з непридатністю паспорта для подальшого використання).
Розрахунковий рахунок:

 Розрахунковий рахунок – 37113039080036, ЄДРПОУ одержувача – 37851432, Одержувач - УДМС України у Луганській області, Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м.Київ, МФО банку – 820172, Призначення платежу - *;9290;660013; РНОКПП платника; *ПІБ платника


 Державне мито: Розрахунковий рахунок – 31410538012051, ЄДРПОУ отримувача – 37800278, Отримувач - УК у м.Лисичанську/Лисичанськ/22090400, Банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), МФО банку – 899998, Призначення платежу – *; державне мито, код доходу 22090400; за обмін у зв’язку з непридатністю для подальшого використання або втрату/викрадення паспорта. *П.І.Б. повністю замовника послуги, ідентифікаційний код (за наявності).

Строк, протягом якого надається адміністративна послуга:

Не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети; не пізніше ніж через 10 робочих днів - для термінового отримання.

Закони України:

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492 –VІ

Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-ІІІ

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12. 2003 № 1382-IV

Нормативно-правові акти:

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 N 7-93

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207

Постанова Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» від 25.03.2015 № 302

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи» від 26.11.2014 № 669

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» № 1279 від 26.11.2014

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання» № 816 від 16.08.2016

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції» від 02.11.2016 №770

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження зразків документів, необхідних для вилучення, тимчасового вилучення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, та журналу їх обліку» від 13.04.2018 № 311

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

1. відмова заявнику в прийнятті документів та оформленні заяви-анкети здійснюється у разі неподання повного переліку документів або не відповідність їх оформлення вимогам законодавства.

2. відмова від оформлення чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів надається заявнику у разі якщо: особа не є громадянином України; особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну паспорта у зв’язку з виявленням помилки в інформації, внесеній до нього; звернення для обміну протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта; непридатності для подальшого використання); дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію; за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта; особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта.

Інформаційна картка:

інформаційна картка

Заяви:

заява відсутня